Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, prijsoffertes en facturen van de nv Stapsteen, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9070 Destelbergen-Heusden, Hooistraat 148, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0427.417.731 (hierna “Stapsteen”), en op elke tussen Stapsteen en de klant (hierna de “Klant”) gesloten overeenkomst, al dan niet schriftelijk, waaronder de overeenkomst gesloten via de website www.shop.restaurantstapsteen.be (hierna de “Webshop”). De Klant aanvaardt deze algemene voorwaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Deze algemene voorwaarden primeren in elk geval op eventuele voorwaarden van de Klant. De Klant verklaart 18 jaar of ouder te zijn.

Bepaalde bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Klant in zijn hoedanigheid van consument (iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen), in welk geval de term “Consument” gehanteerd wordt. Andere bepalingen zijn enkel van toepassing op de Klant in zijn hoedanigheid van onderneming in de zin van artikel I.1, 1° van het Wetboek van Economisch Recht, in welk geval de term “Onderneming” gehanteerd wordt. Indien zowel de Consument als de Onderneming bedoeld worden, wordt de term Klant gehanteerd.

Artikel 2 – Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Bijkomende leveringskosten of andere administratieve kosten worden altijd in de communicatie met de Klant vermeld voordat de bestelling definitief geplaatst wordt.

Artikel 3 – Aanbod

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Aanbiedingen en prijzen op de websites van Stapsteen of op de Webshop zijn geldig op de dag van raadpleging, tenzij anders aangeduid.

Het aanbod en de afbeeldingen van de goederen op onze websites of Webshop worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, doch zijn illustratief bedoeld en de geleverde goederen kunnen qua afbeeldingen afwijken van het online geïllustreerde product. Stapsteen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Stapsteen is niet aansprakelijk in geval van kennelijke materiële fouten, zet- of drukfouten of afwijkingen van de in de illustratieve afbeeldingen voorgestelde goederen.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. allergenen, instructies, beschikbaarheid, leveringstermijn of -wijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact met ons op te nemen.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

Een bestelling kan via de Webshop geplaatst worden volgens de stappen zoals aangegeven op de Webshop. Na bestelling wordt een overzicht van de bestelde goederen weergegeven en online voor de Klant beschikbaar gemaakt. Na bevestiging van de bestelling door de Klant is contante betaling vereist overeenkomstig de aangegeven betalingsmethode. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van deze algemene voorwaarden en na ontvangst van de integrale betaling door Stapsteen, minstens is Stapsteen gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te schorsen tot het moment van ontvangst van de betaling. De Klant verklaart in te stemmen met de uitvoering van de overeenkomst door Stapsteen door het enkele feit van zijn bestelling, zodat de bestelling vervolgens door ons wordt klaargemaakt voor levering of afhaling, naargelang de door de Klant opgegeven keuze. De Klant wordt op de hoogte gebracht van de totstandkoming van de overeenkomst en de modaliteiten van levering of afhaling.

Stapsteen behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren indien een of meerdere van de volgende gevallen van toepassing zijn: (i) uitputting van de voorraad of niet langer beschikbaar zijn van een bepaald product; (ii) leveringsadres buiten de door Stapsteen bepaalde perimeter; (iii) overmacht, (iv) bestelling geplaatst door een onbekwame persoon of een niet te identificeren persoon, (v) de Klant heeft bij Stapsteen openstaande en vervallen schulden. In voorkomend geval wordt het reeds door Stapsteen ontvangen bedrag voor de betrokken bestelling teruggestort op het rekeningnummer waarvan de betaling werd uitgevoerd.

Annuleren door de Klant van een geplaatste bestelling kan slechts geschieden met akkoord van Stapsteen en in zoverre Stapsteen nog niet met de uitvoering van de overeenkomst is gestart. De Klant dient ons te contacteren op de in artikel 16 vermelde gegevens om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Artikel 4 – Levering

Bij levering aan huis zijn de kosten van levering in de prijs inbegrepen bij bestellingen vanaf 40 euro, in het andere geval worden de kosten van levering voorafgaand aan de bestelbevestiging door de Klant aan de Klant ter kennis gebracht. Levering aan huis geschiedt op het tijdstip dat door ons wordt aangegeven in de bestelbevestiging. Indien levering niet mogelijk is om redenen die aan de Klant toe te schrijven zijn, is Stapsteen gerechtigd om naar keuze (i) een heraanbieding te doen, waarbij Stapsteen de hierdoor veroorzaakte kosten bijkomend aan de Klant kan aanrekenen, dan wel (ii) de overeenkomst te beëindigen, waarbij de nutteloze transportkosten ten laste van de Klant blijven en de Klant voorts gehouden blijft tot volledige betaling vermits het bederfbare goederen betreft, onverminderd andere rechten van Stapsteen waaronder het recht van Stapsteen op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien deze hoger is.

Stapsteen of de door Stapsteen aangestelde derde is gerechtigd de goederen af te leveren op het afgesproken tijdstip en op de afgesproken plaats aan de persoon die zich aanbiedt voor inontvangstname die geacht wordt de Klant te vertegenwoordigen, zonder dat door Stapsteen specifieke verificaties verricht moeten worden. Bij een bestelling van alcohol is Stapsteen gerechtigd een identiteitscontrole uit te voeren.

Indien Stapsteen niet tijdig kan leveren of indien de door de Klant bestelde goederen uitgeput zijn, zal Stapsteen de Klant contacteren. In dergelijk geval is de Consument gerechtigd om de bestelling kosteloos te annuleren en zal Stapsteen in voorkomend geval het reeds ontvangen bedrag binnen de 14 dagen na ontvangst terug op de rekening van de Consument zal overmaken. De Onderneming kan de bestelling annuleren indien Stapsteen na een aanvullende respijttermijn van veertien dagen nog steeds in gebreke blijft. In geen van beide gevallen is Stapsteen een schadevergoeding verschuldigd.

De risico’s van verlies of vernietiging van de goederen zijn integraal ten laste van de Klant vanaf het moment van levering.

Artikel 5 – Betaling

Afhankelijk van de wijze van totstandkoming van de overeenkomst en de hoedanigheid van de Klant geschiedt de betaling cash, online of via facturatie. Betaling van bestellingen op onze Webshop moet geschieden overeenkomstig de op onze Webshop aangegeven betaalmethode. Om een veilige online betaling te waarborgen, worden transactiegegevens versleuteld over internet doorgestuurd. Betaling geschiedt steeds op de maatschappelijke zetel van Stapsteen en in euro.

In geval van (gehele of gedeeltelijke) laattijdige betaling is de Onderneming van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlsinterest van 1% per (begonnen) maand verschuldigd en, na vergeefse ingebrekestelling, tevens een forfaitaire vergoeding van 10% van het bedrag van de bestelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en onverminderd het recht van Stapsteen op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien deze hoger is. Bij niet betaling van een bestelling door de Klant (i) is Stapsteen gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot algehele betaling en (ii) worden alle niet vervallen schuldvorderingen van Stapsteen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 – Conformiteit en garantie

De Klant dient de goederen bij levering onmiddellijk op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren. Elke zichtbare beschadiging, kwalitatieve of kwantitatieve tekortkoming van de goederen bij de levering, moet onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan Stapsteen, op straffe van verval van elk recht. De wettelijke garantie geldt gedurende de houdbaarheidstermijn van de goederen.

Stapsteen garandeert goederen te leveren conform de bestelling en de in het aanbod vermelde specificaties. De goederen zullen voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en zijn in overeenstemming met de op datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Mocht er toch een klacht zijn, dan wordt u verzocht contact met ons op te nemen op de in artikel 16 vermelde gegevens.

Artikel 7 - Uitzondering op het herroepingsrecht bij bestelling via de Webshop

Stapsteen beroept zich op art. VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht dat bepaalt dat de Consument geen herroepingsrecht kan uitoefenen onder meer in de volgende gevallen:

  • dienstenovereenkomsten: na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.

Enkel indien geen van voornoemde gevallen van toepassing zou zijn, beschikt de Consument over een recht om de overeenkomst zonder opgave van reden gedurende 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst of gedurende 14 dagen na levering. De Consument dient op ondubbelzinnige wijze te verklaren de overeenkomst te willen herroepen. De Consument is gehouden tot het terugzenden van de goederen waarop het herroepingsrecht van toepassing is, dit op eigen kosten en risico en de Consument is uitsluitend aansprakelijk voor waardevermindering van de betrokken goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Stapsteen zal uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na kennisname van de herroeping overgaan tot terugbetaling van het reeds door de Klant ontvangen bedrag. Indien de Klant evenwel gekozen heeft voor thuislevering (duurder dan de standaard afhaling) is Stapsteen niet gehouden om de leveringskosten terug te betalen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en overmacht

Stapsteen (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, bedrog, opzettelijke of zware fout en ten tijde van de contractsluiting voorzienbaar was. De aansprakelijkheid van Stapsteen is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de bestelling van de Klant. Indien de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Stapsteen beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Stapsteen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, genotsderving, verlies van een kans, emotionele schade, administratieve kosten, vorderingen van derden of schade aan derden. Voor zover Stapsteen bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout. De Klant is zelf uitsluitend aansprakelijk voor het gebruik dat hij van de goederen maakt. Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen is Stapsteen niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde goederen veroorzaakte schade.

De Klant maakt op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de Webshop. Stapsteen heeft het recht om de toegang van de Klant tot de Webshop op elk moment zonder opgave van reden en zonder voorafgaande aankondiging met onmiddellijke ingang te beperken of uit te sluiten. Stapsteen garandeert geen continue en ononderbroken beschikbaarheid van de Webshop en is niet aansprakelijk voor enig falen of onbeschikbaarheid van de Webshop wegens technische storing. Stapsteen is niet aansprakelijk voor schade van de Klant als gevolg van de het gebruik van de websites of de Webshop door de Klant of door de verspreiding van een virus via de websites van Stapsteen of de Webshop.

De aansprakelijkheid van Stapsteen kan niet worden ingeroepen wanneer het, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zelfs al was de omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien, zoals oorlog, extreme weersomstandigheden, overstroming, onlusten, algemene of gedeeltelijke staking, algemene of gedeeltelijke lock-out, besmettelijke ziekten of pandemieën, hoog ziekteverzuim, exploitatie-ongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van Stapsteen, elektronische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege, brandstoftekorten, etc. Stapsteen is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van dergelijke omstandigheden te bewijzen.

Indien er zich andere onvoorziene omstandigheden dan die opgesomd in voorgenoemd lid zouden voordoen, die noch door Stapsteen noch door de Klant kunnen worden voorkomen en die de economische basis van de overeenkomst aantasten ten nadele van één van de betrokken partijen, dan moeten die partijen gezamenlijk de vereiste aanpassingen aan de overeenkomst afspreken.

Artikel 9 - Contractuele verhouding

Alle overeenkomsten tussen Stapsteen en de Klant maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de Klant zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan Stapsteen de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten schorsen. Onverminderd eventuele andere rechten, heeft Stapsteen het recht om de overeenkomst met de Klant te ontbinden indien de Klant in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meerdere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In dergelijk geval van ontbinding worden de vorderingen van Stapsteen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 - Verjaring

Alle vorderingen van de Onderneming jegens Stapsteen, van welke aard ook, verjaren drie maanden te rekenen vanaf de levering. Deze termijn kan niet worden geschorst en kan enkel worden gestuit overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch recht.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

De websites en Webshop van Stapsteen, logo’s, foto’s, teksten en in het algemeen alle communicatie uitgaande van Stapsteen (hierna de “Werken”) is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij Stapsteen of haar toeleveranciers of andere derde-rechthebbenden berusten. Het is niet toegelaten om de Werken te gebruiken, te kopiëren of onder welke vorm ook te reproduceren zonder uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Stapsteen.

Artikel 12 - Privacy

Indien Stapsteen persoonsgegevens verwerkt, geschiedt dit overeenkomstig de privacyverklaring die de Klant kan terugvinden op de website van Stapsteen of waarvan de Klant, mits eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan Stapsteen, een afschrift kan bekomen.

Artikel 13 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Huidige algemene voorwaarden kunnen steeds wijzigen. De voorwaarden die van toepassing zijn, zijn deze die van toepassing waren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tussen Stapsteen en de Klant. Een bestelling na wijziging van de voorwaarden houdt de aanvaarding van de nieuwe algemene voorwaarden in.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een afzonderlijk tussen de Klant en Stapsteen schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van deze afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

Artikel 14 - Nietigheid

Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval zullen Stapsteen en de Klant te goeder trouw onderhandelen en de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. In voorkomend geval bevestigen Stapsteen en de Klant dat de rechter de bevoegdheid heeft om de betrokken bepaling te matigen tot hetgeen maximaal binnen de betrokken wettelijke grenzen toegelaten is.

Artikel 15 - Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht (met uitsluiting van het Weens Koopverdrag). Alle geschillen tussen Stapsteen en de Klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Stapsteen, behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling. Stapsteen heeft tevens de keuze om te dagvaarden voor één van de rechtbanken bevoegd overeenkomstig artikel 624 Ger. W.

Artikel 16 - Contactgegevens Stapsteen

Stapsteen nv
Hooistraat 148
9070 Destelbergen-Heusden
Ondernemingsnummer: 0427.417.731
E-mailadres: [email protected] of [email protected]
Telefoonnummer: 0032 (0) 468 06 63 67